TI AYAT TI DIOS (2017 DIA)

Artist: UECFI HYMN (Filipino)
User: merlanie fontanos
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Not defined
Abusive:
Comment:
Region 18 Contest Piece (2017 DIA)

URL

Uploaded:
August 8, 2017 3:55 AM

Text

TI AYAT TI DIOS (2017 DIA)
 G-C-G-C-G Intro.:
  G                   C     G
Ti ayat ti Dios saan a marucod
     C                   D7   G
Ti calawa, cangato ken cauneg
 G                      D7         G
Awan macapada ket awan panagkupas na
 Am                           D7    G
Ta ti ayat ti Dios pudno ken nadalus


Chorus: 
 C                     D7      G
Ti ayat ti Dios dinto pulos aggibus
 C                 D7
Toy cararuac adda talna ken ragsac
 G               Am
Gapu iti ayat ti Dios
  Am                    D7  G
Nga agnaed caunggan ditoy pusoc


    G                        C    G
Ti ayat ti Dios mangted namnama
    C                D7     G
Sinnaay ken lulua punasen na
           G               D7         G
Di pulos mangilunod ket di met mangdusa
   Am                       D7      G
Ta ti ayat ti Dios nadungngo ken naanus

  G             C       G
Ti ayat ti Dios insalacannac
   C                  D7       G
Dagiti basbasol ko pinnacawan na
   G               D7     G
Awan macaisina caniac iti ayat na
   Am                  D7     G
Ta ti ayat ti Dios dinto a marukop….

Comments