Sungbat

Artist: Anido (English)
User: Joey Bayas
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Not defined
Abusive:
Comment:
Joey Bayas :)

URL

Uploaded:
June 25, 2022, 7:39 AM

Text

 Em  C  G  D 
Napalabas nan tiempo nasungbatan saludsud ko
Nu apay nga kamanina ay adi tan nan il-ila
Enggay piga pay ay taw-en ay say eyak nine-nemnem
Ay din ugalin di biag baken kanayun ay ragsak

Ed daya yan naanapak sin likod di liboo
San sungbat ya lawlawag ay magapu en apo
Yan san rigat ay pan ugaan yan baken eng-enggana
Si bigat wada ladta ay dumateng di namnama

Et kanayun kararag ko ta uway na en apo
Ay dumateng kumay tyansa ay kasin tan man ila
Uray sinu ay kabayag kaadawi ya karigat
Tan magay imposiible nu maipanggep si layad

Ed daya yan naanapak sin likod di liboo
San sungbat ya lawlawag ay magapu en apo
Yan san rigat ay pan ugaan yan baken eng-enggana
Si bigat wada ladta ay dumateng di namnama

Ohhh wooo ohhhh woo ohhh
Oh mailiw mailiw ak en sik a
Joey Bayas :)

Comments